Барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл

Бүрдүүлэх материалын нэрс

Бүрдүүлэлт

1

Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл

Эхлэх

Дууссан

 

Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ

 

 

2

Барилгын ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон/ 

 

 

3

Талбайн ИТА томилсон тушаал  дипломын хуулбар

 

 

4

ХАБЭА-н ажилтан томилсон тушаал дипломын хуулбар

 

 

5

Тухайн газрын захирамж, гэрээ, гэрчилгээ

 

 

6

Техникийн нөхцөлүүд /дулаан, цахилгаан, холбоо дохиолол, цэвэр, бохир ус/

 

 

7

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, зураг төслийн даалгавар, ажлын тоо хэмжээ

 

 

8

Инженер геологийн дүгнэлт

 

 

9

Захиалагч /хөрөнгө оруулагч/-ийн техникийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ

 

 

10

Барилга байгууламжийн угсралтын болон засварын ажилд захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх /барилгын тухай хуулийн 3.1.12/-т заасан инженер техникийн ажилтныг томисон томилсон тушаал

 

 

11

Зохиогчийн хяналтын гэрээ

 

 

12

Зохиогчийн хяналтын инженер томилсон тушаал

 

 

13

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны ажил гүйцэтгэх төслийн бичиг баримт

 

 

14

Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зураг

 

 

15

Ажил гүйцэтгэх календарчилсан график

 

 

16

Тендерийн төсөв

 

 

17

Тухайн барилга байгууламжийн батлагдсан иж бүрэн зураг

 

 

18

Барилгын ажлын журнал

 

 

19

Барилгын ажил эхлүүлэх болон үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл

 

 

Улсын комисс ажиллахад бүрдүүлсэн байх бичиг баримтын жагсаалт

20

Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт

 

 

21

Барилга угсралтын ажлын баталгаат хугацаанд гарсан зөрчил арилгах баталгааны талаарх албан бичиг

 

 

22

Үе шатны ил далд ажлын акт

 

 

23

Үе шатны ажлын явцын болон дууссан фото зураг

 

 

24

Тухайн барилга, байгууламжийн материалын гарал үүслийн гэрчилгээ болон сертификат

 

 

25

Ажлын гүйцэтгэлүүд

 

 

26

Зураг төсөлд өөрчлөлт орсон бол зургийн авторын  зөвшөөрөл

 

 

27

Барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний   гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд  хүлээлгэн өгөх.  

 

 

Архивт хүлээлгэн өгөх баримт бичгийн жагсаалт

28

Улсын комиссын акт

 

 

29

Улсын комиссын хурлын тэмдэглэл

 

 

30

Сүүлчийн гүйцэтгэл

 

 

31

Жич : Тухайн барилга байгууламжийн баримт материалуудыг 3-5% бүрдүүлсэн байх ба манай байгууллагад 1 хүвийг бүрэн хүлээлгэн өгнө.

 

Санал асуулга

Та манай байгууллагын цахим хуудаснаас ямар төрлийн мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР