НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2015 оны 10-р сарын 26

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулж иргэдэд Газрын төлбөр, татвар, Геодези зураг зүй, Ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ, ºì÷ëºõ òàëààð, Барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт, Барилгын лаборатори, Тусгай зөвшөөрлөө “сунгуулах”, “нэмэлт ажилбар авах” аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч бичиг баримтын бүрдэлд зөвлөгөө өгөх, "Газрын кадастрын мэдээллийн сан"-г солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх ажлын хүрээнд нэвтэрсэн “Ланд Менежер” программ хангамжийг танилцуулах, иргэдээс 2016 îíû Ãазар зохион байгуулалтын òºëºâëºãººíä òóñãàõ ñàíàë авах зэрэг ажлыг зохион байгууллаа.
 
 
 

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк