Иргэн та газар өмчлөн авахад бүрдүүлэх материал

2015 оны 01-р сарын 12

1. Газар өмчлөн авахыг хүссэн өргөдөл /өргөдлийн маягтын дагуу, Маягтийн ГХБХБГ-аас ирж авна уу /

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар-2%

3. Оршин суугаа Багийн Засаг даргын тодорхойлолт-2%

4. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний эх хувь

5. Газрын кадастрын зураг-2%  /ГХБХБГ-аас  гаргуулах  150029002 дансанд 2500 төг тушаах/

6. Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг

7. Хянан баталгааны хуудас /Газрын даамал/

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк