Шинээр газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал

2015 оны 01-р сарын 12

1. Өргөдөл /өргөдөлд дараах зүйлсийг заавал тусгасан байх/

  - эзэмшихийг хүссэн газрын талаар

  - эзэмшихийг хүссэн газрын хаяг

  - холбоо барих утасны дугаар

  - овог, нэр

  - он, сар, өдөр

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

4. эзэмших гэж буй газрын байршлыг харуулсан тойм зураг

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк